بازدید دکتر طهرانچی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 125184 دوشنبه 20 خرداد 1398 12:18 1225

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 20 خرداد 1398 12:18
  • 1225
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید دکتر طهرانچی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران