جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با حضور دکتر طهرانچی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 125295 پنج شنبه 30 خرداد 1398 16:17 746

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 30 خرداد 1398 16:17
  • 746
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با حضور دکتر طهرانچی