بازدید دکتر طهرانچی از مزرعه آموزشی تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 125455 جمعه 21 تیر 1398 11:10 246

  • 30
  • 14
  • جمعه 21 تیر 1398 11:10
  • 246
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید دکتر طهرانچی از مزرعه آموزشی تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی