جلسه مجریان برنامه علمی و رؤسای دبیرخانه پایش آزاد به ریاست دکتر طهرانچی

نام عکاس: محمد افصحی

شماره گزارش: 127291 یکشنبه 13 بهمن 1398 17:38 507

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 13 بهمن 1398 17:38
  • 507
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه مجریان برنامه علمی و رؤسای دبیرخانه پایش آزاد به ریاست دکتر طهرانچی