افتتاح مرکز تصویربرداری پزشکی، بخش دیالیز و مرکز پایش سلامت بیمارستان فرهیختگان

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 127353 شنبه 19 بهمن 1398 12:24 450

  • 30
  • 14
  • شنبه 19 بهمن 1398 12:24
  • 450
  • کلمات کلیدی
تصویر افتتاح مرکز تصویربرداری پزشکی، بخش دیالیز و مرکز پایش سلامت بیمارستان فرهیختگان