جلسه فرماندهان بسیج کارکنان دانشگاه‌ آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالی استان تهران

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 127437 دوشنبه 28 بهمن 1398 16:43 571

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 28 بهمن 1398 16:43
  • 571
  • کلمات کلیدی
تصویر جلسه فرماندهان بسیج کارکنان دانشگاه‌ آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالی استان تهران