رونمایی از دستگاه اندازه گیری همزمان تب و اکسیژن خون

نام عکاس: علی احمد وند

شماره گزارش: 127870 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 14:36 430

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 14:36
  • 430
  • کلمات کلیدی
تصویر رونمایی از دستگاه اندازه گیری همزمان تب و اکسیژن خون