توزیع بسته معیشتی در قالب طرح کمک مومنانه توسط مرکز مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 127952 شنبه 3 خرداد 1399 14:06 640

  • 30
  • 14
  • شنبه 3 خرداد 1399 14:06
  • 640
  • کلمات کلیدی
تصویر توزیع بسته معیشتی در قالب طرح کمک مومنانه توسط مرکز مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی