اولین جشنواره زبان اشاره ایرانی در دانشگاه بین المللی فرشتگان دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

شماره گزارش: 149952 دوشنبه 27 بهمن 1399 11:39 286

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 27 بهمن 1399 11:39
  • 286
  • کلمات کلیدی
تصویر اولین جشنواره زبان اشاره ایرانی در دانشگاه بین المللی فرشتگان دانشگاه آزاد اسلامی