بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی از واحدهای مشهد و گناباد

نام عکاس: وحید اسدی و علی استادی

شماره گزارش: 149996 پنج شنبه 30 بهمن 1399 15:11 231

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 30 بهمن 1399 15:11
  • 231
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی از واحدهای مشهد و گناباد