بازدید معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی از واحد پردیس

نام عکاس: وحید احمدی

شماره گزارش: 150029 دوشنبه 4 اسفند 1399 12:11 214

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 4 اسفند 1399 12:11
  • 214
  • کلمات کلیدی
تصویر بازدید معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی از واحد پردیس