جلسه هم افزایی مدیران دفاتر تقریب مذاهب اسلامی استان های دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 150045 سه شنبه 5 اسفند 1399 10:08 193

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 5 اسفند 1399 10:08
  • 193
تصویر جلسه هم افزایی مدیران دفاتر تقریب مذاهب اسلامی استان های دانشگاه آزاد اسلامی