دیدار نوروزی دبیرکل و همکاران دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاداسلامی با دکتر میرزاده

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 45734 شنبه 21 فروردین 1395 12:11 2328

  • 30
  • 14
  • شنبه 21 فروردین 1395 12:11
  • 2328
تصویر دیدار نوروزی دبیرکل و همکاران دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاداسلامی با دکتر میرزاده