اولین جلسه شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1395

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 45742 شنبه 21 فروردین 1395 19:18 2260

نخستین جلسه شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی روز شنبه 21 فروردین 1395 به ریاست دکتر حمید میرزاده و با حضور اعضا تشکیل شد.

  • 30
  • 14
  • شنبه 21 فروردین 1395 19:18
  • 2260
تصویر اولین جلسه شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1395