چهارمین جلسه هیات امنای پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی

نام عکاس: سید وحید حسینی

شماره گزارش: 56183 سه شنبه 18 خرداد 1395 17:37 1945

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 18 خرداد 1395 17:37
  • 1945
تصویر چهارمین جلسه هیات امنای پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی