بازدید دکتر میرزاده از مجتمع ولیعصر واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 66250 سه شنبه 1 تیر 1395 14:50 4034

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 1 تیر 1395 14:50
  • 4034
تصویر بازدید دکتر میرزاده از مجتمع ولیعصر واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی