جلسه شورای راهبردی ستاد نقشه جامع علمی کشور

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 66258 چهارشنبه 2 تیر 1395 09:20 1995

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 2 تیر 1395 09:20
  • 1995
تصویر جلسه شورای راهبردی ستاد نقشه جامع علمی کشور