هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی در کمال اندوه و ماتم با حضور دکتر میرزاده

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 87640 دوشنبه 20 دی 1395 16:36 1606

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 20 دی 1395 16:36
  • 1606
  • کلمات کلیدی
تصویر هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی در کمال اندوه و ماتم با حضور دکتر میرزاده