سفر دکتر میرزاده به کاشان و شرکت در همایش بین المللی محتشم کاشانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 88095 شنبه 14 اسفند 1395 15:44 1263

  • 30
  • 14
  • شنبه 14 اسفند 1395 15:44
  • 1263
تصویر سفر دکتر میرزاده به کاشان و شرکت در همایش بین المللی محتشم کاشانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان