بازدید دکتر میرزاده از واحد کاشان و مقبره محتشم کاشانی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 88096 شنبه 14 اسفند 1395 16:42 1381

  • 30
  • 14
  • شنبه 14 اسفند 1395 16:42
  • 1381
تصویر بازدید دکتر میرزاده از واحد کاشان و مقبره محتشم کاشانی