دیدار دکتر میرزاده و روسای استان ها با آیت الله سید حسن خمینی و بیت آیت الله هاشمی رفسنجانی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 88255 جمعه 18 فروردین 1396 14:53 2745

  • 30
  • 14
  • جمعه 18 فروردین 1396 14:53
  • 2745
  • کلمات کلیدی
تصویر دیدار دکتر میرزاده و روسای استان ها با آیت الله سید حسن خمینی و بیت آیت الله هاشمی رفسنجانی