جلسه بحث و بررسی سیاست های آموزشی سال جدید تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 98897 چهارشنبه 28 تیر 1396 12:12 842

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 28 تیر 1396 12:12
  • 842
تصویر جلسه بحث و بررسی سیاست های آموزشی سال جدید تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی