جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد به ریاست دکتر فرهاد رهبر

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99038 سه شنبه 10 مرداد 1396 22:16 1043

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 10 مرداد 1396 22:16
  • 1043
تصویر جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد به ریاست دکتر فرهاد رهبر