دیدار دکتر فرهاد رهبر با خانواده شهیدان عرصه خبر صارمی و باغبانی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99074 سه شنبه 17 مرداد 1396 16:22 1211

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 17 مرداد 1396 16:22
  • 1211
تصویر دیدار دکتر فرهاد رهبر با خانواده شهیدان عرصه خبر صارمی و باغبانی