دیدار دبیر کل هیات موسس و روسای هیات عالی نظارت مناطق و مدیران ستادی دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی با دکتر فرهاد رهبر

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99268 چهارشنبه 8 شهریور 1396 19:08 1344

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 8 شهریور 1396 19:08
  • 1344
تصویر دیدار دبیر کل هیات موسس و روسای هیات عالی نظارت مناطق و مدیران ستادی دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی با دکتر فرهاد رهبر