دیدار دکتر فرهاد رهبر با اعضای تیم های شمشیر بازی (آقایان و بانوان) دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99357 چهارشنبه 15 شهریور 1396 12:27 1293

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 15 شهریور 1396 12:27
  • 1293
تصویر دیدار دکتر فرهاد رهبر با اعضای تیم های شمشیر بازی (آقایان و بانوان) دانشگاه آزاد اسلامی