نخستین نشست دکتر فرهاد رهبر با معاونان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99393 یکشنبه 19 شهریور 1396 20:15 1572

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 19 شهریور 1396 20:15
  • 1572
تصویر نخستین نشست دکتر فرهاد رهبر با معاونان  واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی