اختتامیه گردهمایی مدیران و اساتید گروه های معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99443 پنج شنبه 23 شهریور 1396 18:18 1055

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 23 شهریور 1396 18:18
  • 1055
تصویر اختتامیه گردهمایی مدیران و اساتید گروه های معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی