بازدید دکتر فرهاد رهبر از کتابخانه و مرکز علمی دکتر حبیبی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99533 شنبه 1 مهر 1396 15:13 1069

  • 30
  • 14
  • شنبه 1 مهر 1396 15:13
  • 1069
تصویر بازدید دکتر فرهاد رهبر از کتابخانه و مرکز علمی دکتر حبیبی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی