همایش رونمایی و آشنایی با سامانه های علم سنجی و پژوهشیار دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99570 سه شنبه 4 مهر 1396 18:55 1713

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 4 مهر 1396 18:55
  • 1713
تصویر همایش رونمایی و آشنایی با سامانه های علم سنجی و پژوهشیار دانشگاه آزاد اسلامی