مراسم تکریم و معارفه سرپرست مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99582 چهارشنبه 5 مهر 1396 14:31 2197

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 5 مهر 1396 14:31
  • 2197
تصویر مراسم تکریم و معارفه سرپرست مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی