سفر دکتر فرهاد رهبر به همراه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به استان قم

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99803 پنج شنبه 27 مهر 1396 19:30 1470

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 27 مهر 1396 19:30
  • 1470
تصویر سفر دکتر فرهاد رهبر به همراه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به استان قم