برگزاری شورای استان و مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99890 یکشنبه 7 آبان 1396 14:31 1390

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 7 آبان 1396 14:31
  • 1390
  • کلمات کلیدی
تصویر برگزاری شورای استان و مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر