اولین نشست هم اندیشی نمایندگان ریاست دانشگاه در هیات نظارت بر تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99930 چهارشنبه 10 آبان 1396 14:03 1301

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 10 آبان 1396 14:03
  • 1301
تصویر اولین نشست هم اندیشی نمایندگان ریاست دانشگاه در هیات نظارت بر تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی