بازدید دکتر فرهاد رهبر از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99943 پنج شنبه 11 آبان 1396 22:36 974

  • 30
  • 14
  • پنج شنبه 11 آبان 1396 22:36
  • 974
تصویر بازدید دکتر فرهاد رهبر از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات