ورود تجهیزات تخصصی به بزرگترین آزمایشگاه ملی غرب آسیا در دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99996 سه شنبه 16 آبان 1396 13:27 759

  • 30
  • 14
  • سه شنبه 16 آبان 1396 13:27
  • 759
  • کلمات کلیدی
تصویر ورود تجهیزات تخصصی به بزرگترین آزمایشگاه ملی غرب آسیا در دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال